2020. április 04.
Izidor

5185   nő
4971 férfi
Felhasználónév:
Jelszó:
regisztráció
 
társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetések
Öntözőrendszerek telepítése - expressz javítása
 
társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetések
Szent István Lovagrend

A Blasius Info - Gyakori Kérdések oldalának hirdetése. - keresztény - hirdetések - fényképes - külföldi - társkeresők - keresztyén - nemzetközi - társkeresés
Nem tudod? - Kérdezd meg! Együtt megválaszoljuk!!
www.gyakorikerdesek.blasiusinfo.hu
A Blasius Info - Gyakori Kérdések oldalának hirdetése. - fényképes - társkeresés - nemzetközi - keresztény - külföldi - társkeresők - keresztyén - hirdetések
Kérdezz bátran, válaszolj okosan!
www.gyakorikerdesek.blasiusinfo.hu
A Blasius Info - Gyakori Kérdések oldalának hirdetése. - külföldi - fényképes - nemzetközi - társkeresők - keresztény - hirdetések - társkeresés - keresztyén
Nem tudod? - Kérdezd meg! Együtt megválaszoljuk!!
www.gyakorikerdesek.blasiusinfo.hu


Fórum » Hitünk igazságai és tanításai
1 2 3 4
Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekartur2011.05.06. 21:47:09 előzmény:84 85

Én egyébként szívesen mennék a mennyországba ha soha többet nem kell olyan munkát csinálnom amit kicsit is utálok . Szóval hajrá , hozsánna meg halleluja hip hip hurá .


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekcsaszi66682011.05.06. 19:26:22 előzmény:83 84

http://worldwide.familyradio.org/hu/literature/nmk/hu_nmk.mp3


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekartur2011.03.23. 15:56:58 előzmény:82 83

Isten utja kifürkészhetetlen .


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekcsaszi66682011.03.22. 12:39:44 előzmény:81 82

Az Úr Napja

A Thesszalonikabeliekhez írt elsõ levél 5-ik fejezetének a 2-6-ig terjedõ
verseiben Isten így figyelmeztet:
“Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja
úgy jõ el, mint a tolvaj éjjel. Mert a mikor ezt mondják:
Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön
rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és
semmiképen meg nem menekednek. De ti, atyámfiai,
nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra
lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai
vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a
sötétségé! Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem
legyünk éberek és józanok.”
Azokat akik nem éberek és nem õrködnek, Krisztus abban a
félelmetes figyelmeztetésben részesíti, hogy õ nekik éjjeli tolvajként fog
érkezni. Hirtelen veszedelem- vagyis az Ítélet Napja- jön majd rájuk. A
Jelenések Könyve 3-ik fejezetének a 3-ik versében Isten így tájékoztat
minket: “Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a
tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád.” A vigyázni szó
alatt Isten a Bibliában való keresgélést, és a Biblia tanulmányozását érti,
melyet azzal a céllal tennénk, hogy tanuljunk Istentõl, és megtudjuk
eljövetelének idejét. Így tudtuk meg, hogy 2o11 május 21-én fog
eljönni.
Ez borzalmas figyelmeztetés azok számára akik az egyházakban
tartózkodva úgy vélik, hogy nem tudhatjuk Krisztus visszatérésének
pontos idejét, mert Krisztus úgy jön el mint tolvaj éjjel (de õk maguk
megváltottak); ezek az emberek minden bizonnyal belépnek majd az
Ítélet Napjába, és arra kényszerülnek, hogy elviseljék Isten
haragjának átkát. Milyen borzasztó!

http://www.youtube.com/watch?v=Nfhl18np1bo


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekcsabis2010.05.23. 11:02:41 előzmény:80 81

János Jelenésekről 19:10
10 És leborulék annak lábai elôtt, hogy imádjam ôt, de monda nékem: Meglásd, ne tedd;

szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, a kiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent

imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke.

Mózes II. Könyve 20:1És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:
2 Én, az ùr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földérôl, a szolgálat házából.
3 Ne legyenek néked idegen isteneid én elôttem.
4 Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.
5 Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az ùr a te Istened, féltônszeretô Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, a kik engem gyûlölnek.
6 De irgalmasságot cselekszem ezerizíglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.

Mózes V. Könyve 5:6Én, az ùr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földébôl, a szolgálatnak házából.
7 Ne legyenek néked idegen isteneid én elôttem.
8 Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.
9 Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az ùr, a te Istened, féltôn szeretô Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, a kik engem gyûlölnek;
10 De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják.

Márk Evangélioma 12:28
28 Akkor hozzá menvén egy az írástudók közûl, a ki az ô vetekedésöket hallotta vala, és tudván, hogy jól megfelel nékik, megkérdezé tôle: Melyik az elsô minden parancsolatok között?
29 Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok között az elsô: Halljad Izráel: Az úr, a mi Istenünk egy ùr.
30 Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedbôl, teljes lelkedbôl, és teljes elmédbôl és teljes erôdbôl. Ez az elsô parancsolat.
31 A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat.
32 Akkor monda néki az írástudó: Jól van, Mester, igazán mondád, hogy egy Isten van, és nincsen kivûle más.
33 És szeretni ôt teljes szívbôl, teljes elmébôl, teljes lélekbôl és teljes erôbôl, és szeretni embernek felebarátját, mint önmagát, többet ér minden égôáldozatnál és véres áldozatnál.
34 Jézus pedig látván, hogy bölcsen felelt vala, monda néki: Nem messze vagy az Isten országától. És többé senki sem meri vala ôt megkérdeni.

Pál levele a Rómabeliekhez 13:9
9 Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanubizonyságot ne szólj, ne kívánjad, és ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat mint temagadat.
10 A szeretet nem illeti gonoszszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet.
11 Ezt pedig cselekedjétek, tudván az idôt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint a mikor hívôkké lettünk.
12 Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.
13 Mint nappal, ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és írigységben:
14 Hanem öltözzétek fel az ùr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

János Evangélioma 15:17
17 Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek.
18 Ha gyûlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyûlölt ti nálatoknál.
19 Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, a mi az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyûlöl titeket a világ.
20 Emlékezzetek meg ama beszédekrôl, a melyeket én mondtam néktek. Nem nagyobb a szolga az ô uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.
21 De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivelhogy nem ismerik azt, a ki küldött engem.
22 Ha nem jöttem volna és nem beszéltem volna nékik, nem volna bûnök; de most nincs mivel menteniök az ô bûnöket.
23 A ki engem gyûlöl, gyûlöli az én Atyámat is.
24 Ha ama cselekedeteket nem cselekedtem volna közöttük, a melyeket senki más nem cselekedett, nem volna bûnük; de most láttak is, gyûlöltek is, mind engem, mind az én Atyámat.
25 De azért lôn így, hogy beteljesedjék a mondás, a mely megiratott az ô törvényökben: Ok nélkûl gyûlöltek engem.
26 Mikor pedig eljô majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.
27 De ti is bizonyságot tesztek; mert kezdettôl fogva én velem vagytok.

Péter Közönséges I. levele 1:17
17 És ha Atyának hívjátok ôt, a ki személyválogatás nélkûl ítél, kinek- kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:
18 Tudván, hogy nem veszendô holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekbôl;
19 Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplôtlen bárányén, a Krisztusén:
20 A ki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása elôtt, megjelent pedig az idôk végén ti érettetek,
21 A kik ô általa hisztek Istenben, a ki feltámasztotta ôt a halálból és dicsôséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.
22 Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkûl való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívbôl buzgón szeressétek;
23 Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, a mely él és megmarad örökké.
24 Mert minden test olyan, mint a fû, és az embernek minden dicsôsége olyan, mint a fû virága. Megszárad a fû, és virága elhull:
25 De az ùr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, a mely néktek hirdettetett.

János Közönséges I. levele 2:15
15 Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.
16 Mert mindaz a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.
17 És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.
18 Fiacskáim, itt az utolsó óra; és a mint hallottátok, hogy az antikrisztus eljô, így most sok antikrisztus támadt; a honnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekszilvo2010.03.25. 23:38:32 80

Március 28-án, virágvasárnap ünnepli a katolikus egyház a XXV. Ifjúsági Világnapot. Az alábbiakban közöljük XVI. Benedek pápa üzenetét, amelyet ebből az alkalomból küldött a fiatal híveknek.

Kedves barátaim!

Erre az évre esik a Tiszteletre Méltó II. János Pál pápa kezdeményezésére alapított Ifjúsági Világnap huszonötödik évfordulója, amely a világ hívő fiataljainak éves találkozójául szolgál. Prófétai kezdeményezés volt ez, amely bőséges gyümölcsöt hozott, lehetővé téve, hogy a fiatal keresztény generációk találkozzanak egymással, meghallgassák Isten igéjét, felfedezzék az Egyház szépségét és olyan erős hitélményekben részesüljenek, amelyek sokakat arra a döntésre késztettek, hogy teljesen Krisztusnak szenteljék magukat.

A jelenlegi, XXV. Ifjúsági Világnap egy fontos állomás a következő világtalálkozó felé vezető úton, amelyet 2011 augusztusában Madridban tartunk, és ahol reményeim szerint sokan élhetitek majd meg a kegyelem ajándékát.

Az ünnepre való felkészülés jegyében szeretnék ajánlani nektek néhány szempontot a világnap idei témájával kapcsolatban: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” (Mk 10,17), amelyet Jézus és a gazdag ifjú találkozásának evangéliumi jelenetéből vettünk; ezzel a témával már
II. János Pál pápa is foglalkozott 1985-ben egy gyönyörű levélben, amelyet akkor először intézett a fiatalokhoz.

1. Jézus találkozik egy fiatallal

„Amikor Jézus útnak indult – olvashatjuk Szent Márk evangéliumában –, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: ’Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?’ ’Miért mondasz engem jónak? – kérdezte Jézus. – Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodjál hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!’ ’Mester – válaszolta –, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.’ Jézus ránézett és megkedvelte. ’Valami hiányzik még belőled – mondta neki. – Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben, aztán gyere és kövess engem!’ Ennek hallatára az elszomorodott és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.“ (Mk 10, 17-22).

Ez a történet szépen mutatja, milyen nagy figyelemmel fordult Jézus a fiatalok felé, felétek, várakozásaitok, reményeitek felé, és megmutatja azt is, mennyire vágyik arra, hogy személyesen találkozzon veletek, és párbeszédbe elegyedjen minden egyes fiatallal. Hiszen Krisztus megszakítja az útját, hogy válaszolhasson az őt megszólító fiatal kérdésére. Szívesen áll rendelkezésére annak, aki ég a vágytól, hogy a „Jó Mesterrel” beszélhessen, hogy tőle tanulhassa meg, hogyan járja végig az élet útját. Elődöm ezzel az evangéliumi részlettel akart arra buzdítani benneteket, hogy „talán így könnyebb lesz nektek a saját beszélgetéseteket Jézussal folytatni; olyan beszélgetést, amely alapvető és lényeges a fiatalok számára”. (Dilecti Amici, 2.)

2. Jézus ránézett és megkedvelte

Az evangéliumi történetben Szent Márk kihangsúlyozza, hogy „Jézus ránézett és megkedvelte” (Mk 10,21). Az Úr tekintetében rejtőzik e különleges találkozás és az egész keresztény tapasztalat lényege. Valóban, a kereszténység elsősorban nem erkölcsi tanítás, hanem Jézus Krisztus megtapasztalása, aki személy szerint szeret minket, fiatalokat és időseket, szegényeket és gazdagokat; akkor is szeret minket, amikor hátat fordítunk neki.

A jelenetet magyarázva II. János Pál pápa a fiatalokhoz fordulva hozzátette: „Kívánom, hogy megélhessétek Krisztusnak ezt a tekintetét! Kívánom, hogy megismerhessétek az igazságot, hogy ő, Krisztus szeretettel tekint rátok!” (Dilecti Amici, 7.). Szeretettel, amely a kereszten annyira teljes és mindenre kiterjedő formában nyilvánul meg, hogy Szent Pál csodálattal írja: „szeretett engem és feláldozta magát értem” (Gal 2,20). „Az a tudat, hogy az Atya minket már szeretett az ő fiában, hogy Krisztus mindenkit állandóan szeret – írja szintén II. János Pál pápa – ez szilárd tartást ad egész emberi egzisztenciánknak” (Dilecti Amici, 7.), és lehetővé teszi, hogy sikerrel vegyünk minden akadályt: bűneink felismerését, a szenvedést, a csüggedést.

Ebben a szeretetben találjuk meg a keresztény élet forrását és az evangelizáció alapvető okát: ha valóban találkoztunk Jézussal, nem tehetünk mást, mint hogy tanúságot teszünk róla mindazoknak, akiknek a tekintete még nem találkozott az övével!

3. Az élet céljának felfedezése

Az evangéliumi fiatalban észrevehetünk egy olyan vonást, amelyhez hasonló bennetek is megvan. Ti is mind tele vagytok tehetséggel, energiával, álmokkal, reményekkel: bőven áradó forrásokkal! Maga az életkorotok is valódi kincs, nemcsak nektek, hanem másoknak is, az Egyháznak és a világnak.

A gazdag ifjú azt kérdi Jézustól: „Mit tegyek?”. Az életszakasz, amelyben most vagytok, a felfedezések ideje: az Istentől kapott adományok és felelősségeitek felfedezéséé. Ezen kívül pedig meghatározó választások ideje, hogy kiépíthessétek életetek útját. Most van itt az ideje, hogy felvessétek a lét valódi értelmének kérdését, és elgondolkodjatok: „Elégedett vagyok az életemmel? Nem hiányzik belőle valami?”.

Csakúgy, mint az evangéliumi fiatal, talán ti is megtapasztaljátok a bizonytalanságot, a szorongást és a szenvedést, és ezek arra indítanak benneteket, hogy a középszerű életnél többről álmodjatok. Ezek felvetik bennetek a kérdést: min múlik a sikeres élet? Mit kell tennem? Mi lehet az én életem célja? „Mit kell tennem, hogy életemnek meglegyen a teljes értéke és értelme?” (Dilecti Amici, 3.)

Ne féljetek szembenézni ezekkel a kérdésekkel! Nem fognak felülkerekedni rajtatok, azokat a nagy vágyakat fejezik ki, amelyek szívetek mélyén laknak. Épp ezért meghallgatást nyernek. Ezeket a kérdéseket nem felületesen kell megválaszolni, hanem úgy, hogy eleget tegyenek az életre és a boldogságra vonatkozó elvárásaitoknak.

Ahhoz, hogy felfedezzétek azt az életcélt, amely teljesen boldoggá tehet titeket, hallgassatok Istenre, akinek mindannyiótokra megvan a szeretet-terve. Kérdezzétek meg tőle bizalommal: Uram, mi a te teremtői és atyai terved az életemmel kapcsolatban? Mi a te akaratod? Szeretném teljesíteni.” Biztosak lehettek benne, hogy válaszolni fog. Ne féljetek a választól! „Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud.” (1Jn 3,20)

4. Gyere és kövess engem!

Jézus arra hívja a gazdag ifjút, hogy lépjen túl személyes vágyai és tervei megvalósításán: „Gyere és kövess engem!” A keresztény hivatás az Úr szeretet-felajánlásából származik, és csak a szeretet válaszának köszönhetően valósulhat meg: „Jézus arra hívja tanítványait, hogy teljesen ajánlják fel életüket, emberi számítás és haszonlesés nélkül, feltétel nélküli bizalommal Istenben. A szentek elfogadják ezt a meghívást, és alázatos szelídséggel követik a keresztre feszített és feltámadt Krisztust. Tökéletességük, amely a hit logikája szerint emberi ésszel olykor felfoghatatlan, abban lakozik, hogy nem önmagukat helyezik a középpontba, hanem az evangélium szerint élve azt választják, hogy az árral szemben haladnak.” (XVI. Benedek homíliája a boldoggáavatások alkalmából, L’Osservatore Romano, 2009. október 12-13., 6. o.).

Oly sok tanítványának példáján keresztül ti is örömmel fogadhatjátok, kedves barátaim a meghívást Krisztus követésére, hogy intenzív, gyümölcsöző módon éljetek a világban. Valóban, a keresztség által Jézus mindenkit arra hív, hogy konkrét tettekkel kövesse őt, hogy mindennél jobban szeresse, és felebarátain keresztül szolgálja őt. A gazdag ifjú sajnos nem fogadta el a meghívást, és szomorúan távozott. Nem volt elég bátorsága ahhoz, hogy elszakadjon az anyagi javaktól azért, hogy megtalálja a Jézus által kínált még nagyobb javakat.

Az evangéliumi gazdag ifjú szomorúsága mindenki szívében megszületik, akinek nincs bátorsága követni Krisztust, nincs bátorsága meghozni a helyes döntést. De sosincs késő válaszolni neki!

Jézus soha nem fárad bele abba, hogy szeretettel fordítsa felénk tekintetét, és tanítványai közé hívjon; de egyesektől ennél radikálisabb döntést vár. A jelenleg is tartó papság évében arra szeretném buzdítani a fiatalokat, hogy figyeljenek, nem tartogat-e számukra az Úr egy nagyobb ajándékot, a papi szolgálat útján. Kérem őket, fogadják áldozatkészen és lelkesen a szeretet e különleges jelét, és egy pap vagy lelki vezető segítségével induljanak el ezen a megkülönböztetett úton. Ne féljetek, kedves fiúk és lányok, ha az Úr a szerzetesi, misszionáriusi életre vagy különleges, megszentelt életre hív benneteket: ő valódi örömmel ajándékozza meg azt, aki bátran válaszol neki!

Kérem azokat is, akik a házasságra éreznek hivatást, hogy fogadják hittel azt, igyekezzenek szilárd alapokat teremteni ahhoz, hogy megélhessék a nagyszerű, hűséges szerelmet, amely nyitott az élet ajándékára. Ez a hivatás gazdagság és kegyelem a társadalom és az Egyház számára.

5. Fordulj az örök élet felé

„Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”. Az evangéliumi fiatal kérdése nagyon távol áll sok mai fiatal érdeklődésétől, mivel, ahogy elődöm megjegyezte, „Nem az a generáció vagyunk-e, amelynek a látóhatárát teljesen a világ és az előrejutás igénye tölti ki?” (Dilecti Amici, 3.). De az „örök élet” kérdése gyakran felbukkan létünk fájdalmas pillanataiban, amikor elveszítünk valakit, aki közel állt hozzánk, vagy amikor sikertelenséget tapasztalunk.

De mi az „örök élet”, amelyre a gazdag fiatal utal? Jézus mutatja meg nekünk, amikor tanítványaihoz fordulva kijelenti: „viszontlátlak benneteket, s akkor majd örül a szívetek, és örömötöket nem veheti el tőletek senki” (Jn 16,22). Ezek a szavak a vég nélküli boldogság izgalmas lehetőségére utalnak, arra az örömre, hogy az isteni szeretet tölt be minket örökké.

A ránk váró biztos jövő felől való gondolkodás ad teljes értelmet létünknek. Életcélunkat olyan horizontok felé irányítja, amelyek nem korlátozottak és múlékonyak, hanem tágak és mélyek, és arra vezetnek, hogy szeressük a világot – amelyet maga Isten is annyira szeretett –, hogy munkálkodjunk fejlődésén a hitből és a reményből születő szabadsággal és örömmel. Olyan horizontok ezek, amik segítenek abban, hogy ne abszolutizáljuk a földi valóságot, hogy érezzük, Isten még nagyobb távlatokat készít nekünk, és hogy Szent Ágostonnal ismételjük: „Vágyakozzunk együtt a mennyei hazára, sóvárogjunk a mennyei hazára, érezzük magunkat zarándoknak idelent” (Kommentár Szent János evangéliumához, Homília 35,9). Az 1925-ben, 24 éves korában elhunyt Boldog Pier Giorgio Frassati, tekintetét mereven az örök életre szegezve mindig azt mondta: „Élni akarok, nem csak lenni!”, és egy barátjának küldött fotóra, amely sziklamászás közben készült, ezt írta: „A magasba tartva”, utalva ezzel nem csupán a keresztény tökélyre, de az örök életre is.

Kedves fiatalok, arra kérlek titeket, hogy ne hagyjátok ki ezt a szempontot életcélotokból: örök életre vagyunk hivatva. Isten arra teremtett minket, hogy örökké vele legyünk. Ez segít majd teljes értelmet adni választásaitoknak és minőséget életeteknek.

6. A parancsok, az igaz szeretet útja

Jézus a tízparancsolatra emlékezteti a gazdag ifjút, mint annak feltételét, hogy „kincsed lesz az égben”. A tízparancsolat az alapvető kiindulópont ahhoz, hogy szeretetben éljünk, világosan meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, és felépítsük szilárd és tartós életcélunkat. Jézus tőletek is megkérdezi, hogy ismeritek-e a parancsolatokat, és törődtök-e azzal, hogy gondolkodásotokat az isteni törvény szerint alakítsátok, illetve, hogy a gyakorlatban is megvalósítjátok-e azt.

Persze olyan kérdésekről van szó, amelyek szembemennek a mai mentalitással, amely értékektől, szabályoktól, objektív normáktól mentes szabadságot kínál, és arra buzdít, hogy utasítsuk el a pillanatnyi vágyak minden korlátját. De ez nem az igazi szabadság felé vezető út. Ez a saját rabszolgájává teszi az embert, spontán vágyai és olyan bálványok rabjává, mint a hatalom, a pénz, a gátlástalan örömök és a világ csábításai, képtelenné téve őt a szeretetre törekvő, veleszületett hivatása betöltésére.

Isten azért állítja elénk a parancsolatokat, mert az igazi szabadságra akar nevelni, mert velünk akarja felépíteni a szeretet, az igazság és a béke országát. Meghallgatni és alkalmazni a parancsokat nem jelenti azt, hogy elszigetelődünk, hanem azt, hogy megtaláljuk az igazi szabadság és szeretet útját. A parancsolatok nem korlátozzák a boldogságot, hanem megmutatják, hogyan találhatjuk meg azt. Jézus a gazdag ifjúval folytatott beszélgetés elején emlékeztet rá, hogy az isteni törvény jó, mert „Isten jó”.

7. Szükségünk van rátok

A mai fiataloknak rengeteg olyan problémával kell szembenézniük, amelyek a munkanélküliségből, a biztos vonatkoztatási pontok és a konkrét jövőkép hiányából adódnak. Időnként az a benyomásuk támadhat, hogy tehetetlenek a jelenlegi válsággal és annak következményeivel szemben. A nehézségek ellenére ne hagyjátok magatokat elbizonytalanítani, ne adjátok fel álmaitokat! Inkább tápláljátok szívetekben a testvériség, az igazság és a béke vágyát. A jövő annak kezében van, aki határozott életcélt és reményt keres, és megtalálja azt. Ha akarjátok, a ti kezetekben lesz a jövő, mert azok az adományok és kincsek, amelyeket az Úr a szívetekbe rejtett, és a Jézussal való találkozás formált, valódi reményt adhatnak a világnak! A szeretetében való hit megerősít és nagylelkűvé tesz titeket, megadja a bátorságot, amellyel derűsen vághattok neki az élet útjának, és amellyel felvállalhatjátok családi és hivatásbeli felelősségeteket. Törekedjetek arra, hogy jövőtöket a komoly személyiségépítés és tanulás útján alakítsátok ki, hogy hatékony és áldozatkész módon szolgálhassátok a köz javát.

A nemrég megjelent, a teljes körű emberi fejlődésről szóló Caritas in veritate című enciklikámban felsoroltam néhány nagy, mai kihívást, amelyek sürgetőek és lényegesek világunk sorsára nézve: ilyenek a Föld erőforrásainak kihasználása és a környezetvédelem, a javak igazságos elosztása és a pénzügyi mechanizmusok ellenőrzése, a szegény országokkal való szolidaritása az emberiségnek, a világban pusztító éhínség elleni küzdelem, az élet kultúrájának szolgálata, a népek közötti béke építése, a vallások közötti párbeszéd és a tömegkommunikációs eszközök helyes használata.

Olyan kihívások ezek, amelyekre válaszolnotok kell, hogy igazságosabb és testvériesebb világot építhessetek. Kihívások, amelyek igényes és szenvedélyes életcélt igényelnek, amelybe beleveszitek minden kincseteket Isten terve szerint, amelyet előre megrajzolt nektek. Ez nem azt jelenti, hogy hősies vagy különleges tetteket kellene véghez vinnetek, hanem azt, hogy minden tehetségeteket és képességeteket kamatoztatva folytonosan a hitben és a szeretetben tevékenykedtek.

A papság évében arra bíztatlak titeket, hogy ismerjétek meg a szentek, különösen a szent papok életét. Látjátok majd, hogy Isten vezette őket, és napról napra találtak rá az útjukra, a hitben, a reményben és a szeretetben. Krisztus mindannyiótokat arra hív, hogy vele együtt munkálkodjatok, és vállaljátok felelősségeteket a szeretet civilizációjának építésében. Ha az ő Igéjét követitek, a ti utatok is megvilágosodik, és magas célokig vezet majd, amelyek örömmel töltenek el és értelmet adnak életeteknek.

Szűz Mária, az Egyház Édesanyja kísérjen titeket oltalmával. Megemlékezem rólatok imádságaimban, és szeretettel küldöm áldásomat.

Vatikán, 2010. február 22.

XVI. Benedek pápa


http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1462


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekartur2009.11.13. 21:59:03 előzmény:78 79

Milyen jó budapestinek lenni .


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekut2009.11.12. 21:27:40 78

2009. november 19én csütörtökön 19:00 – 20:00 óráig szeretettel várjuk a fiatalokat és lélekben fiatalokat!
Gyere és imádkozz velünk a Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolnában minden hónap 3. csütörtökén 19:00 – 20:00 óráig.

Ezeken az alkalmakon imádkozunk azokkal és azokért a fiatalokért, akik életállapotuktól függetlenül szeretnék tisztán élni az életüket (akár párkapcsolatban, akár egyedül vannak). Napjainkban azért van erre az összefogásra különösen nagy szükség, mert minden konkrét program és kezdeményezés alapja az erős imaháttér, és ez által Isten kegyelme, amelyre építhetünk. Ha a közös cél felé egymás kezét fogva és egymást támogatva haladunk, akkor valóban az örömhír lámpásai és kovásza lehetünk a világban.

Helyszín:
Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna (1113 Budapest, XI. kerület)

Megközelítés:
A Moszkva tér vagy a Móricz Zsigmond körtér felől a 61-es villamossal a Karolina út/Alsóhegy utcai megállónál kell leszállni, majd a Karolina úton elmenni a Bocskai úti lámpás kereszteződésig (12-es autóbusszal egy megálló). A parkoló mellett a nagy sárga sarokházban van a kápolna, a kávézó mellett. A Kosztolányi Dezső tér felől a 12-es autóbusszal 2 megálló.


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekartur2009.09.29. 14:49:54 77

Áldozni az Úrnak szokás, de vajon nem e saját életünk kényelme a legfontosabb nekünk embereknek .Ha valaki dicsőséget akar szerezni az Úrnak a saját kényelme lesz az első áldozat /adakozz /. A második a beteges életben maradási vágy / homeopátia , más trükkös gyógymódok keresése/.A harmadik a nagy titkok megismerésének őrült hajszájának befejezése / okkultizmus,a keleti vallások, a buddhizmus, taoizmus, hinduizmus vagy más idegen istenek tanainak megismerése/.
De leginkább azt határozd el kit szolgálsz .Ha keresztény vagy légy keresztény ,ha nem akkor az ami akarsz lenni.
Minden vallás egy dologban egyet ért , mégpedig légy hűséges választott istenedhez .


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekmuresz2009.08.20. 12:59:37 előzmény:75 76

Szia Árpi Keresztényrandi.hu társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetések

Most gyors leszek, mert indulok a gyülekezeti táborba, balatonlellére.
1, fogalmam sincs miről beszélsz én annyit mondtam hogy mózest Isten választotta Izrael élére.
2, Nem beszéltem vallásról, felekezetről. A vallás nem isteni találmány. A Sátán pont azt akarja hogy ne élő kapcsolatod legyen ővele. Hol olvasol olyat a bibliába hogy vallásosnak kell lenned? Az élő Istenhez kell megtérni nem egyházakba. Az más kérdés hogy az ige is mondja, saját érdekedbe jobb ha tartozol valahova. Az összes olyan hívő egy testet alkot, akik a szőlőtőhőz kapcsolódnak ők a Krisztus teste.(isten országába ugyanis nincsenek felekezetek) Én a krisztusi tekintélyelvűségről beszéltem, isten országa nem demokrácia tetszik-nem tetszik. Amíg katolikus vagy azok a feletteseid akik, ha nem tetszik akkor se lázadhatsz. Ha nem tudsz azonosulni a vezetésükkel válassz egy olyan helyet ahol meg tudod élni az Istennel való kapcsolatod.
3, A kenet egy következmény...


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekarpad22009.08.20. 12:19:49 előzmény:74 75

1. Ki mondta, hogy Mózes Izrael fiának számít a lélekben? Mint ahogy Krisztus Dávid fiának?
2. Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél. Ezért ki mondta, hogy nekem mesterem, elöljáróm az Római Katolikus Egyházi tisztségviselő?
3. A Bibliaolvasással kapcsolatban: "Ez a kenet pedig megtanít titeket mindenre, és ez nem hazugság."


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekmuresz2009.08.19. 23:57:03 előzmény:73 74

Keresztényrandi.hu társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetések Isten Szeret Minket és Jó Hozzánk! Sajnos emberi ó-természetünkből kifolyólag hajlamosak vagyunk másokat bántani, kritizálni, ezért fontos hogy az Új emberünk ezt a területet(is) kontroll alatt tartsa. Isten nem kivenni akar minket a világból hanem megtartani, ezért állandó fegyelmezés alatt meg kell öldökölnünk(újra és újra) az ó-emberünket. Egyébként azt sem árt tudni hogy Isten Királyságában nincs demokrácia, hanem alá és felé rendelt, tekintélyelvű döntéshozatal van(ahogy a szellemvilágban) így az egyházban is igy kell ennek lennie. Jogos a kérdés mi van akkor ha a vezetőnk "téved"?(megjegyezném az esetek döntő hányadában általában mi tévedünk) Mivel a pásztort/vezetőt Isten állítja a posztjára(nincs felülről hatalom csak istentől) ezért ő is távolítja el. Lásd Dávid kontra Saul példáját: "kicsoda emelhetne kezet Isten felkentjére?" Pedig Dávid már akkor birtokosa volt az Úr ígéretének, miszerint ő lesz a király!!! Mégse vette magához önkényesen a hatalmat hanem megvárta amíg Isten távolította el. Ezt nagyon fontos megértenünk, hogy bármit is gondolunk a vezetőinkről nem csinálhatunk puccsot és nem lázíthatunk, még akkor sem ha igazunk van. Jön a jogos kérdés: de hát akkor balesetet szenvedünk. Ugorjak a kútba ha azt mondja? Erre a válaszom: Igen, ha a presbitered/pásztorod/előljáród azt mondja ugorj a kútba! Vajon nincs rá hited hogy Isten megóv ha igeien cselekszel, ha engedelmes vagy??? Itt meg kell értenünk valamit: A felső vezetőért maga ISTEN visel garanciát, még ha ő sem tökéletes és hibázik. Isten felelősséget vállal hisz ő helyezte oda azt az embert. Egy példát hadd hozzak fel: Mózes IV.könyve 12fejezetből. Itt Mózes mint legfőbb tekintély szerepel akit Isten állított a posztjára. A mózesi törvény tiltotta hogy idegen asszonyt vegyenek nőül Izrael fiai, Mózes ezt mégis áthágta és elvett egy kusita nőt ami ellen Miriám és Áron szót is emeltek. Nem akarok regényt írni, olvassátok el és gondolkozzatok el a következőn: Isten hívta el Mózest Izrael vezetésére?(igen) Jogos volt a főpap(Áron) és Miriám felháborodása?(igen) Mózes Bűnt követett el?(igen) És Isten foglalkozott ezzel?(nem) Mivel foglalkozott Isten??? A tekintély visszaállításával("Miért nem féltetek hát szólani az én szolgám ellen, Mózes ellen?"Keresztényrandi.hu társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetések Az Úr tehát kiállt a szolgája mellett, megóvta tekintélyét. Éppen ezért ha valami nem tetszik nekünk arra nem lehet válasz a lázadás vagy a durcizás!
Még annyit mondanék a bibliafordító megjegyzésedhez, hogy tényleg pár helyen nem a legszerencsésebb fordítások találhatóak, ezért ha pontosan meg akarunk érteni egy adott igeszakaszt érdemes az eredeti héber szöveghez visszatérni. Van olyan szó aminek legalább 20jelentése ismert. Ezenfelül pedig mindig szövegösszefüggésében kell nézni az írást, éppen ezért nem szerencsés dolog igeverseket kiragadni a szövegkörnyezetükből egy-egy teóriánk igazolására. Amúgy pedig hiszem hogy az Úr ad bölcsességet és értelmet hogy tisztán lássunk, ha valóban ez a szívünk vágya. A Szent szellem meg tud világítani igazságokat ezért fontos újra és újra olvasni az igét, azokat is amiket ismerünk, kívülről fújunk.


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekarpad22009.08.19. 22:42:02 előzmény:72 73

Ezt jó hogy beírtad,
hogy lássam meg először a szememben a szálkát,
hogy kivegyem a másik szeméből a szálkát,
mert hajlamos vagyok elfelejteni.


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekmuresz2009.08.19. 21:48:46 72

Kedves arpi2!

Először is szeretném leszögezni nem tartom magamat az igazság kizárólagos letéteményesének, de hiszem és vallom, hogy az Igazság kizárólagos és egyedüli forrása Isten Igéje, a Biblia. Egy ugyanolyan gyarló ember vagyok, mint Ábrahám vagy Dávid. Hogy hogy merek ilyet mondani eme két Hit Hősre? Nézzük csak meg jobban mért nevezi őket a Biblia annak. Az erényeik alapján? A jóságuk alapján? Aligha... Dávid kezéhez annyi vér tapadt hogy nem építhette meg a Szent templomot, Ábrahám pedig kiröhögte Istent és teljesen mást csinált mint amit mondott neki.(eredménye izmael az arabok) Tehát leszögezhetjük hogy teljesen normális, "hétköznapi" emberek voltak.(egy pásztor és egy kereskedő) Akkor mégis miért mondja róluk ezt az írás? Azért mert lehet hogy az elején elbuktak, de utána tudtak bűnbánatra jutni és korrigálni. Mert elhitték amit Isten mondott,(mint egy kisgyerek) és MEGCSELEKEDTÉK azt. Kétkedtek? Igen! Megtették amit Isten kért? Igen! De ahhoz hogy meg tudják tenni amit mondott nekik az Úr ahhoz ki kellett lépniük. És neked is ki kell lépned a saját elképzeléseid földjéről, ahogyan ábrahám is elhagyta szülőföldjét. Kilépés nélkül nem tud megvalósulni Isten terve az életünkön. Van egy rossz hírem: Isten elképzelése a legtöbb esetben nem azonos a saját elgondolásainkkal. És amíg a saját véleményünket/terveinket nem adjuk oda az Úrnak és nem plántáljuk a szívünkbe az ő csodálatos és tökéletes(bár néha értelmetlennek tűnő) tervét addig csak szélmalom harcot fogunk vívni és egy helyben toporgunk. Sajnos a kritikád jogos az egyházakkal szemben, sok bibliai tévedés található(hol több hol kevesebb) De nekünk nem a láthatókra hanem a láthatatlanra kell koncentrálnunk. A többiek hibázása még nem mentesít minket. És nem a tíz parancsolatot betartása a lényeg, hisz az ószövetség pontosan azt bizonyította hogy az ember képtelen betartani a törvényt, ezért jött az Új_szövetség, ami új alapokra helyezte az ember Istennel való kapcsolatát, hisz ez a kegyelem időszaka lett. (pl János Apostol első levele 2fejezete ezt a témát feszegeti) Összegezve: Ha a környezetünket meg akarjuk jobbítani el kell kezdenünk az örömhírt mondani az embereknek, imádkozni és böjtölni hisz ez az egyetlen út(jézus keresztje) vezet az életre, a többi a pusztulásba visz. Persze előbb magunkba a gerendát hogy lássuk másokban a szálkát elv alapján.
HISZTEK AZ IMA EREJÉBEN? Ahhoz hogy Magyarország megváltozzon el kell kezdenünk imádkozni a vezetőinkért és az emberek megtéréséért.
Bocsi, hosszú lettem. Nem akartam tudálékos lenni ezért nem tűzdeltem tele igehelyek sokaságával ezen irományomat.
Isten Áldjon Titeket!


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekarpad22009.08.19. 20:21:34 előzmény:70 71

Szerintem Isten és ember együttműködésével jobbulhat a világ.
Ehhez viszont az embernek ismernie kell az Isten Nevét,
és szólnia az Igéjét.


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekarpad22009.08.19. 19:53:19 előzmény:68 70

"A legtöbb hazugság úgyis saját szívünkben lakozik":
ezt honnan veszed hogy többes számban igaz?
Én nem tudok róla.

Az a baj a világgal, hogy nehéz tisztességesen élni.
Az állásoknál sok korrupció van,
a legális fizetős szoftverekkel szintúgy,
a legális ingyenes szoftvereknél végig kell olvasni
egy hosszú licenszszerződést majdnem mindnél,
az államnál nagyon körülményes az ügyintézés,
és még a vallásos csoportokkal is gond van.
Én pap is lehettem volna ha olyan lett volna a
Római Katolikus Egyház, ami hihető.
Így el lett véve tőlem ez a lehetőség.
A keresztényeknek nem szabadna hazudni,
és ez nagyon megnehezíti az életet ebben a világban.
Hiszen még a vallásos felekezetek
liturgiájában, énekeiben is felfedezhetünk olyan
elemeket, amelyekkel nem értünk egyet.
Ez pedig hazugságnak minősülhet,
ha csatlakozunk hozzájuk.
Sajnos, a világ ma is jobbításra szorul,
és nem úgy tűnik, hogy Isten siet tenni ezért.
Lehet, hogy nekünk kéne tenni a megoldásért?


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekhalado2009.08.19. 16:47:21 előzmény:67 69

Arpad!

Isten mindig kinyilatkoztatja magát,de nem úgy ahogyan azt az ember elvárja,hanem ahogy Ő jónak látja,de csak az alázatos,imádságos lélek ismeri fel.
A legföbb parancs a szívünkbe van,azt kell követnünk,és majd vezet a megismerés útján.
Ne féltsd a világot gondja van arra Istennek,és megalapította az Egyházát is Jézus Krisztus által.
Ne kételkedj,hanem bízzál.mint gyermek a szülőben.Az jó ha lelked megtud pihenni,és elméd le tud csendesedni,én is szeretek egyedül lenni.


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekartur2009.08.19. 16:13:09 előzmény:67 68

Bármelyik lehet jó vagy rossz, annyit ne válogass . Ez nem a piac,és ne a legszebb almát keresd ,a legtöbb hazugság úgyis saját szívünkben lakozik. Azt pedig le nem cseréled, vagy igen ?


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekarpad22009.08.19. 14:24:48 előzmény:66 67

Nekem nem pihen meg a lelkem egyik gyülekezetben sem,
amíg hamisságot gyanítok. Leginkább akkor pihen meg a lelkem,
ha egyedül vagyok vagy esetleg talán egy-két barátommal.
A Bibliát nem kérdőjelezem meg, csak a Biblia magyar fordításait.
A későbbiekkel kapcsolatban, hogy milyen gyülekezetbe fogok tartozni, majd Isten kinyilatkoztatja magát talán, és akkor valószínűleg nekem kellene gyülekezetet/Egyházat alapítanom/átalakítanom, ami jó nehéz egy feladat. Én ellennék remete keresztényként is, de mi lesz a világgal és azért csak jobb lenne, ha olyan keresztény barátaim lennének, akikkel egyetértek. Nagyon fontos lenne, hogy Isten kinyilatkoztassa magát ebben a tekintetben. Ahhoz meg tudom, hogy meg kellene tartanom a parancsokat. Itt tartok jelenleg.


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekhalado2009.08.19. 00:12:16 előzmény:65 66

Szia Arpad!

Nem kell dönteni,hogy hova tartozzál!
Meglátogatsz több gyülekezetet,és amely tanításokkal leginkább azonusulni tudsz,ahol megpihen lelked.
Lehet kérni a vezetést,és ha hittel kéred bizzál,hogy meg is kapod,figyelj a szívedre,érzéseidre.Majd Ő kinyilatkoztatja magát,csak higgy,és ne kérdőjelezd meg a Bibliát,mert azzal Isten mindenhatóságát vonod kétségbe.

Áldjon meg Mennyei Atyánk világossággal,és vezessen az igazság útján.


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekarpad22009.08.18. 19:02:11 65

Hitünk igazságai és tanításai?
Szerintem a következők:
- rosszul van lefordítva a Biblia
- a Biblia és a keresztény hagyomány alapján nehéz eldönteni,
hogy Római Katolikus legyél-e most vagy ne
- Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem, aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, és kinyilatkoztatom neki magamat. - mondta Jézus.
- A harmadik pont még nem sok embernek sikerült.
- Aki győz, a Fiam lesz nekem - mondta Jézus.

Üdv. Árpi


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekartur2009.05.07. 06:57:32 előzmény:63 64

Mi van, nincs egy darab kenyered ?Akkor nagyon szegény lehetsz .


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekhalado2009.05.06. 22:43:22 előzmény:62 63


Az ember nem tudja mikor,és kinek jó ha adakozik,jobb azt rá bízni a szívünkbe élőre Ő tudja kinek mire van szüksége.Néha azzal segítünk ha nem adunk,talán az még nehezebb.


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekartur2009.05.06. 10:48:18 előzmény:61 62

Adj enni az éhezőknek és inni a szomjazóknak.Kenyeret és bort. Add a császárnak ami a császáré. Fizesd az adót .Pénzt a segély szervezeteknek add. Egy darab kenyeret a hajléktalannak.


Off line-bejelentkezettlen felhasználó a Keresztényrandi.hu fórumán. társkeresés - társkeresők - fényképes - keresztény - keresztyény - külföldi - nemzetközi - hirdetésekadamov2009.05.05. 20:38:55 előzmény:60 61


Na igen, de hova? Sajnálatos módon túl sok olyan ember él a földön, akinek szüksége van rá... És mit tegyünk a koldussal, akinek adsz egy százast, aztán betántorog a kocsmába? Isten szeretete majd megsegít minket, hogy összeakadjunk a bajjal... És le is győzzük azt.


A Blasius Info - Gyakori Kérdések oldalának hirdetése. - fényképes - külföldi - társkeresés - társkeresők - nemzetközi - hirdetések - keresztény - keresztyén
Kérdezz bátran, válaszolj okosan!
www.gyakorikerdesek.blasiusinfo.hu
A Blasius Info - Gyakori Kérdések oldalának hirdetése. - nemzetközi - társkeresők - társkeresés - keresztyén - keresztény - fényképes - hirdetések - külföldi
Nem tudod? - Kérdezd meg! Együtt megválaszoljuk!!
www.gyakorikerdesek.blasiusinfo.hu
A Blasius Info - Gyakori Kérdések oldalának hirdetése. - hirdetések - keresztény - keresztyén - fényképes - külföldi - társkeresés - nemzetközi - társkeresők
Kérdezz bátran, válaszolj okosan!
www.gyakorikerdesek.blasiusinfo.hu

Főoldal | Elfelejtett jelszó | Helyajánló | Regisztráció | Összetett keresés


  TÁRSKERESŐINK NÉPSZERŰ SZEMPONTOK SZERINT

 
  Aktivitás: Online társkeresők     Utolsó bejelentkezés     Olvasatlan levelek  
  Vallás: Katolikus társkeresők     Református társkeresők     Evangélikus társkeresők  
  Nemzetközi (ország): Erdély-i társkeresők     Szerbia-i társkeresők     Románia-i társkeresők     Szlovákia-i társkeresők  
  Megye: Szabolcs - Szatmár - Bereg-i társkeresők     Komárom - Esztergom-i társkeresők     Baranya-i társkeresők     Fejér-i társkeresők     Békés-i társkeresők     Tolna-i társkeresők     Pest-i társkeresők     Bács - Kiskun-i társkeresők     Hajdú - Bihar-i társkeresők     Borsod - Abaúj - Zemplén-i társkeresők     Csongrád-i társkeresők     Győr - Moson - Sopron-i társkeresők     Heves-i társkeresők     Nógrád-i társkeresők     Somogy-i társkeresők     Vas-i társkeresők     Zala-i társkeresők     Jász - Nagykun - Szolnok-i társkeresők     Veszprém-i társkeresők  
  Életkor: Fiatal társkeresők     Idős (nyugdíjas)) társkeresők  
  Település: Kecskemét-i társkeresők     Budapest-i társkeresők     Nagyvárad-i társkeresők     Dunaújváros-i társkeresők     Kolozsvár-i társkeresők     Pécs-i társkeresők     Egri társkeresők     Székesfehérvár-i társkeresők     Debrecen-i társkeresők     Vác-i társkeresők     Kiskunfélegyháza-i társkeresők     Brassó-i társkeresők     Miskolc-i társkeresők     Bécs-i társkeresők     Mezőkövesd-i társkeresők     Dabas-i társkeresők     Szederkény-i társkeresők     Győr-i társkeresők     Baja-i társkeresők     Békéscsaba-i társkeresők     Nagykároly-i társkeresők     Szombathely-i társkeresők     Kiskunhalas-i társkeresők     Szigetszentmiklós-i társkeresők    Érd-i társkeresők    Szolnok-i társkeresők    Szeged-i társkeresők    Nyíregyháza-i társkeresők    Gödöllő-i társkeresők    Veszprém-i társkeresők    Kaposvár-i társkeresők    Sopron-i társkeresők  
  Végzettség: Diplomás (értelmiségi) társkeresők  
  Családi állapot: Özvegy társkeresők  
  Testalkat: Duci társkeresők  © Varga Balázs Imre
Ha weblapkészítés akkor Blasius Info!